ההשתתפות במשחק מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד.
התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך כמשתתפת במשחק ובין בית העסק ו/או מי מטעמו, וכניסה ו/או שימוש במשחק מהווים ומבטאים הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון.

בהשתתפותך במשחק הנך מצהירה ומתחייבת כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי את מסכימה לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו בקשר עם השתתפותך במשחק.

המשחק יחל ביום 16/05/21 באינסטגרם של חברת השטיח האדום, ויסתיים ביום 23/05/21 או בסמוך לכך (להלן: “תקופת המשחק”). בית העסק רשאי לשנות את תקופת המשחק, לקצרה או להאריכה, ללא הודעה מוקדמת. הזוכה במשחק יוכרז ביום 23/05/21 בסטורי של חברה.

כיצד ניתן לזכות בפרס?

וודאו שאתם עוקבים אחרי השטיח האדום באינסטגרם, תייגו שני חברים בתגובות וכתבו למה אתם חייבים את השטיח שלנו אצלכם בבית, שתפו את הפוסט אצלכם בסטורי ותייגו אותנו. התגובה המשכנעת ביותר ע״פ דעתנו תזכה את המשתתפ/ת בשטיח שאגי מרקש במידה 160/230 במתנה! (בהתאם למלאי בית העסק, ולפי בחירת הזוכה. יודגש כי יהיה זוכה 1 בתחרות, ולא תינתן האפשרות להמיר את הזכייה בכסף מזומן/ שטיח אחר).

איסוף הפרס באחריות ועל חשבון הזוכה. בית העסק רשאי להוסיף/להוריד ולשנות פעילויות ואף לפסול משתתפים שאינם עומדים בקריטריונים של הקבוצה. שינויים אלה יהיו זמינים לכלל המשתתפים במשחק.

בית העסק רשאי לפסול משתתפים ו/או מצביעים שעולה החשד כי פרופיל הפייסבוק/אינסטגרם שלהם הינו פיקטיבי. בכל מקרה חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Script Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות במשחק.

כדי להשתתף במשחק עליך לאשר את התקנון הנ”ל ובנוסף יתכן ועליך לאשר את השימוש ע”פ החוקים של האתר. הנך מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם זכייתם של הזוכים במשחק.

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו

בעצם השתתפותך כאמור במשחק והן בעצם קבלת הפרס, הנך מאשרת כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר למשחק בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומדת בכל התנאים המפורטים בתקנון זה. במידה והזוכה לא עמדה בתנאי מתנאי הזכייה, בית העסק שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו ל משתתפת אחר. כתנאי לקבלת הפרס, בית העסק רשאי לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה.

באם לא תחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותה לפרס. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתו הבלעדי. הזוכה לא תהיה רשאית לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו בלבד (ובפרט במקרה של חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוענת לפרס או כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס).

פרסום שם ודמות הזוכה והודעה על הזכייה

הודעה בדבר זכייה בפרס תימסר לזוכה באמצעות הודעה פרטית בלבד על פי הפרטים שנמסרו על ידה במסגרת השתתפותה במשחק. מובהר כי אם לא תגיב הזוכה להודעה זו בתוך 14 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה, לא תהיה הזוכה, זכאית לקבל את הפרס והיא מוותרת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לפרסם את שם הזוכה, דמותה ופרטיה (לרבות התמונה הזוכה במשחק) בכל אמצעי מדיה ובכל עת שימצא לנכון, והכל ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והזוכה מוותרת על כל טענה נגד בית העסק בהקשר זה.

ביטול המשחק

בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהמשחק או את המשחק כולו, על פי שיקול דעתו, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במשחק, עקב אילוצים שאינם תלויים בבית העסק ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בית העסק רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המשחק, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתו הבלעדי והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי באתר ו/או בעמוד הפייסבוק/אינסטגרם של בית העסק.

בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המשחק ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון ניתנת לבית העסק זכות הכרעה בלעדית והכרע תו תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במשחק.

אחריות

בית העסק אינו נושא בכל אחריות באשר לאבדן פרטי המשתתפים במשחק כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתפת ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתפת או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפות המשתתפת במשחק, מועד השתתפות, או הפעילות והניקוד עליה). בית העסק אינו נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס בו יזכה ה משתתפת (אם וככל שיזכה) במסגרת המשחק, למועד אספקתו או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתפת ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס ו/או מימושו.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי בית העסק לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.

המשתתפת מסכימה, מצהירה ומתחייבת בזאת כי היא פוטרת את בית העסק ו/או כל מי מטעמו, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למשחק ולתוצאותיו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני במשחק, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם (לרבות אך לא רק פיתוחים/הצעות שיבצעו משתתפים במהלך המשחק), הנם רכושו הבלעדי של בית העסק לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שבית העסק קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול במשחק. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתו של בית העסק ו/או לפי העניין, וזאת בכתב ומראש.

דין, שיפוט והתיישנות

הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד בית העסק בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במשחק הינה שנה ממועד סיומו.