תקנון GIFT CARD

תקנון השימוש לרכישת שוברי מתנה GIFT CARD

מבוא

 1. ברוכים הבאים לתקנון השימוש לרכישת שוברי מתנה דיגיטליים GIFT CARD (להלן: "שובר מתנה") של חברת השטיח האדום – ייבוא שטיחים בע"מ, ח.פ. 515713212 (להלן: "השטיח האדום" ו/או "החברה").
 2. החברה היא המפעילה של האתר ובעלת הזכויות באתר (להלן: "מנהלת האתר" ו"האתר" בהתאמה), ומשרדיה ממוקמים ברח' כנרת 10 קריית שדה התעופה.
 3. "משתמש" הוא מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים להלן:
  • אדם מעל גיל 18 הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
  • העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצע רכישת שוברי מתנה, מבקר, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת.
  • בעל תעודת זהות ישראלית.
  • בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס דיירקט.
  • בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  • מסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.
 4. השטיח האדום מאפשרת ללקוחותיה ו/או למשתמשים לרכוש שוברי מתנה דרך האתר ו/או סניפי החברה בכפוף לתנאי השימוש ותקנון זה.
 5. תקנון זה מהווה את הבסיס לרכישת שוברי מתנה והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין השטיח האדום לבין המשתמש באתר. רכישת שובר מתנה באתר מהווה הסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה וכן לתקנון האתר ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. ככל שהמשתמש לא מסכים לתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, עליו להימנע מעשיית כל שימוש באתר.

 

אופן הזמנת שוברי המתנה באתר, תנאי התשלום ואספקתם

 1. רכישת שוברי מתנה באתר ו/או בסניפים ניתנת בסכומים קבועים בלבד של 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ‏‏1,000 ₪ ומוגבלת עד לסכום של עד 1,000 ₪ לשובר. הסכום לתשלום כולל ‏מע"מ, והכל בהתאם להוראות הדין. ‏
 2. טרם הרכישה באתר, המשתמש נדרש למלא טופס הזמנה הכולל פרטים אישיים, אמצעי התשלום וכן יתר הפרטים המופיעים בטופס ההזמנה (להלן: "טופס ההזמנה").
 3. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. השטיח האדום לא אחראית במקרה של הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 4. מסירת פרטים כוזבים היא עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. השטיח האדום שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים, ו/או בכל מקרה של פעילות באתר בניגוד להוראות תקנון זה.
 5. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן, המשתמש יופנה אל דף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
 6. עם סיום הליך הרכישה, תישלח הודעה לדואר האלקטרוני של המשתמש ובו מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה") וכן קוד שובר המתנה הניתן למימוש באתר בלבד.
 7. השטיח האדום תפעל כדי לספק את השוברים למשתמש בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי (כאמור, התשלום הינו באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי חב' כרטיסי אשראי ישראלי בלבד, לא כרטיס דיירקט).
 8. כרטיס האשראי בו יבוצע התשלום יהא שייך למשתמש ו/או למורשה מטעמו. התשלום בכרטיס האשראי יצריך מסירת פרטי זיהוי הכוללים: שם בעל הכרטיס, ת.ז. של בעל הכרטיס, תוקף ומספר CVV.
 9. השטיח האדום תדאג לשליחת השוברים לדוא"ל שהזין המשתמש בהזמנתו, לאחר קבלת ההזמנה ואימות הנתונים מול המשתמש על ידי השטיח האדום. המשתמש ו/או מקבל השובר, יהא אחראי על השובר מרגע קבלתו מהשטיח האדום. שליחת שוברי המתנה למשתמש תתבצע לכתובת דוא"ל אותה הזין המשתמש באתר ומותנית במילוי טופס הזמנה מלאבאתר.
 10. כאמור אספקת שוברי המתנה תתבצע לאחר קבלת התמורה בפועל. השטיח האדום לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מעיכוב באספקת השוברים, שנבע מאי ביצוע תשלום כלשהו במועד ו/או באי עמידה בהתחייבויות המשתמש ובאי עמידה בהוראות תקנון זה.
 11. מובהר כי שירות החברה באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים, הזמנת המשתמש תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת האספקה בפועל.
 12. השטיח האדום רשאית לספק את שוברי המתנה בכפוף לקיום דרישות נוספות ו/או אחרות ו/או שלא לאשר הזמנתם והכל בהתאם לשיקול דעתה מעת לעת.
 13. המשתמש יהא אחראי כלפי השטיח האדום ומתחייב לעמוד בכל דרישות הדין בקשר עם דיוור ההטבה נשוא תקנון זה על ידי השטיח האדום באמצעות דוא"ל או סמס (לרבות לעניין קבלת הסכמת עובדיו של המשתמש), לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב – 1982.
 14. המשתמש מתחייב לשפות את השטיח האדום עם דרישתה הראשונה בכתב בגין כל סכום שהוא, אותו תידרש השטיח האדום לשלם ו/או הפסד ו/או נזק שיגרם לה בכל מקרה של טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב הפרת התחייבויותיו של המשתמש וזאת מבלי לגרוע מזכויות השטיח האדום על פי תקנון זה ו/או על פי הדין לכל תרופה ו/או סעד אחר.

 

תנאי שימוש שובר מתנה דיגיטלי "GIFT CARD"

 1. שובר המתנה מקנה למחזיק בו אפשרות לרכוש מוצרי השטיח האדום באתר וכן בסניפי החברה.
 2. תקף גם במבצעים והנחות המיועדים לכלל הלקוחות.
 3. לא ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין שימוש חלקי.
 4. גניבה/אובדן/השחתה – באחריות המחזיק בלבד.
 5. שוברי המתנה אינם מהווים כרטיסי חיוב כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986.
 6. תוקף השוברים הינו למשך שנתיים, מיום הנפקתם על ידי השטיח האדום.
 7. השוברים יהיו כפופים לתנאי המימוש שנקבעו על ידי השטיח האדום.
 8. על מוצרים שנרכשו בשוברי המתנה, יחולו מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה כפי שהינה מופיעה באתר הסחר של השטיח האדום ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010) והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
 9. השטיח האדום לא תהא אחראית בכל מקרה של אובדן / גניבה / השחתה של שוברי המתנה ו/או בכל טענה לגבי אי ניצול השוברים במועד על ידי אוחזי שוברי המתנה.
 10. יובהר כי תנאי שוברי המתנה תתעדכן מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

 

 

ביטול עסקה ע"י השטיח האדום

 

השטיח האדום תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.
 2. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.
 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר.
 4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל.
 5. כאשר המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או לשטיח האדום וכבר חלף המועד לתשלומו.
 6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר השוברים ו/או את תיאור השוברים באתר, ו/או במשלוח השוברים.
 7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
 8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.
 9. כאשר קיים חשש, מצד השטיח האדום שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 10. בכל מקרה שיתכחש המשתמש לעסקה או לסכומה לפני ו/או לאחר אספקת התווים, אזי מתחייב המשתמש לשפות את השטיח האדום בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה.
 11. מבלי לגרוע מאמור לעיל, השטיח האדום תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 

 1. משתמש רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") , הוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 ובכפוף למדיניות ביטול עסקה של השטיח האדום.
 2. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם.
 3. בהתאם לחוק, משתמש רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק את מספר הטלפון של משלם ההזמנה.
 4. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). חברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 5. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
 6. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתריועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. עם ביטול העסקה, לא ניתן יהיה לממש את השוברים בבית העסק.
 7. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

 

 

פעילות באתר

 1. השטיח האדום רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות באתר (כולה או חלקה) או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.
 2. השטיח האדום ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתמש באתר, במישרין או בעקיפין.
 3. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של האתר בכל אופן שהוא, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי השטיח האדום. השטיח האדום לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות המשתמש, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה משימוש באתר.
 4. השטיח האדום רשאית להגביל את הגישה לאתר כולו או חלקו לצורך ביצוע עבודת תחזוקה ו/או שיפור השירותים הניתנים אתר.
 5. השטיח האדום ו/או האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, וירוסים, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא למשתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.
 6. במקרים שאינם בשליטת השטיח האדום (חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות, נתונים וכיוצ"ב) ו/או הנובעים מכוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה וכיוצ"ב), השטיח האדום לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 7. השטיח האדום אינה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי המשתמש, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. השטיח האדום תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS IS.
 8. השטיח האדום אינה אחראית לאי הגעת השובר למשתמש ו/או למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או משתמש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של המשתמש ו/או הנמען מלאה וכיו"ב.
 9. השטיח האדום אינה אחראית להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.
 10. השטיח האדום לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא, לרבות לנזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהזמנה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.
 11. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לשטיח האדום ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים (נתונים אישיים, אספקה, כרטיס אשראי וכיוצ"ב).
 12. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא השטיח האדום בסכום נזק העולה על הסכום הכולל ששולם עבור שוברי המתנה שהוזמנו על-ידי המשתמש.

 

פרטיות ואבטחת מידע

 

 1. פרטיות משתמשי האתר חשובה לשטיח האדום והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של המשתמשים באתר, השטיח האדום מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע") א. מידע שנמסר ביודעין. הנרשם לאתר מאשר שהוא מסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד').
 3. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 4. החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש המשתמשים באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי המשתמש לאתר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם השטיח האדום.
 5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של השטיח האדום ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהשטיח האדום בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.
 6. למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי השטיח האדום בקשר למסירת פרטיהם והשימוש בפרטיהם כאמור לעיל והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 7. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS level 2 ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי השטיח האדום ו/או בידיה.
 8. האתר עושה מאמץ לספק למשתמשים באתר שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 9. השטיח האדום תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

שונות

 1. השטיח האדום ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.
 2. השטיח האדום שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב.
 3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, השטיח האדום תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בשטיח האדום ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
 5. השטיח האדום עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. השטיח האדום לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל.
 7. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של השטיח האדום בטל': 3076*, בדוא"ל:service@carpetshop.co.il השטיח האדום תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
 8. תקנון זה נועד לטובתם של הצדדים לו ולא יפורש כתקנון לטובת צד שלישי.
 9. השטיח האדום רשאית להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על פיהם לכל גוף אחר במקומה, וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת המשתמש ו/או להודיע לו על כך. המשתמש לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויות ו/או התחייבויותיו מכח תנאי שימוש אלה לאחר, וככל שהמחה ו/או העביר איזה מזכויותיו או התחייבויות כאמור, תהיה המחאה או העברה זו בטלה ומבוטלת.
 10. למען הסר ספק, הימנעות השטיח האדום מלהשתמש בזכות מזכויותיה עפ"י תקנון זה לא תהווה ויתור או מחילה מפורשת או משתמעת, לגבי ואתן זכויות ולא תיחשב לאיזו הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההזמנה, או כשינו, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.
 11. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון זה יהיה בבית המשפט המוסמך באזור מרכז, שידון בכל עניין הנוגע והנובע מתקנון זה על פי דיני מדינת ישראל.
 12. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

 

גרסה מאי 2023