Copy of תקנון מבצע הגרלה

            תקנון מבצע הגרלה

השטיח האדום יבוא שטיחים בע"מ

 

  1. כללי

1.1.      השטיח האדום יבוא שטיחים בע"מ, ח.פ 515713212 (להלן: "עורכת ההגרלה"), תערוך מבצע הגרלה אשר במהלכו יוגרלו 4 שואבי אבק דייסון מדגם V8 absolute לארבעה לקוחות אשר יבצעו רכישה של כל אחד ממוצרי עורכת ההגרלה המוצעים באתר האינטרנט בכתובת https://www.carpetshop.co.il או בסניפי החברה, ימלאו את פרטיהם האישיים בטופס ההגרלה ויאשרו הצטרפותם לרשימת הדיוור (כמוגדר בסעיף 2.1.5) של עורכת ההגרלה (להלן: "מבצע ההגרלה" או "ההגרלה"), כמפורט בהוראות תקנון זה.

1.2.      ההגרלה תתבצע בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית שהוצא על פי סעיף 231(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

1.3.      עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון ההגרלה ו/או להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע (כמוגדר בסעיף 3.1), ובלבד שהודיעה על כך באמצעות אתר האינטרנט בכתובת המופיעה לעיל, ברשתות החברתיות של החברה – בפרופיל הפייסבוק של עורכת ההגרלה בכתובת:https://www.facebook.com/carpet.shop.online  ובאינסטגרם של עורכת ההגרלה בכתובת https://www.instagram.com/carpet_shop/ – ובכלל סניפי הרשת הפיזיים של החברה, בהם מתקיימת ההגרלה (כמוגדר בסעיף 2.1.7), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין ולאישור המפקח (כמוגדר בסעיף 2.1.2), ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.

1.4.      האמור בתקנון הגרלה זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

  1. הגדרות

2.1.      מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון זה, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור:

2.1.1.   "עורכת המבצע" – חברת השטיח האדום יבוא שטיחים בע"מ, ח.פ 515713212, מרחוב כנרת 10, קרית שדה התעופה.

2.1.2.   "המפקח" או "המפקח על ההגרלה" – עו"ד ירון סובול מרחוב ברקוביץ' 4, תל אביב-יפו, מיקוד: 6423806; טלפון – 03-7770111; פקס – 03-7770101.

2.1.3.   "משתתף" - כל אדם או תאגיד שעומד בתנאי ההשתתפות במבצע ההגרלה כמפורט בסעיף 5 לתקנון הגרלה זה.

2.1.4.   "טופס הגרלה" – טופס למילוי פרטים אישיים אשר יישלח באמצעות קישור בצמוד לחשבונית קנייה לכתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שסיפק לקוח בע"פ בחנויות הרשת או באמצעות אתר החברה הרשת, בעת רכישתו בתקופת המבצע, ואשר יכלול אישור להתווסף לרשימת הדיוור של עורכת ההגרלה.

2.1.5.   "רשימת דיוור" - רישום המשתתפים לרשימת הדיוור של עורכת ההגרלה ולמאגר המידע המנוהל ע"י עורכת ההגרלה לצורך קבלת דיוור, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

2.1.6.   "זוכה" - משתתף חוקי במבצע ההגרלה, בהתאם להוראות סעיף 5 לתקנון זה, ששמו יעלה בגורל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון הגרלה זה.

2.1.7.   "מיקום עריכת ההגרלה" – מבצע ההגרלה ייערך בתקופת המבצע (כמוגדר בסעיף 3.1) בכלל סניפי רשת "השטיח האדום", לרבות בסניפי הרשת בכתובות הבאות: רחוב לישנסקי 10, ראשון לציון; רחוב מפי 1, נתניה; רחוב לח"י 9, בני ברק; רחוב האומן 14, ירושלים; וכן באתר האינטרנט של חברת "השטיח האדום" בכתובת https://www.carpetshop.co.il.

2.1.8.   ''הפרס'' – 4 שואבי אבק תוצרת דייסון מדגם V8 absolute, אשר יוגרלו בהגרלה אחת ל-4 זוכים שונים מבין משתתפי בהגרלה (כאשר כל זוכה יהיה זכאי לשואב אבק אחד מהדגם לעיל).

  1. תקופת המבצע

3.1.      מבצע ההגרלות יחול בתקופה שבין 02.01.2022 לבין 02.02.2022 בשעה 00:00 (להלן: "תקופת המבצע").

  1. פרסום מבצע ההגרלות

4.1.      מבצע ההגרלות יפורסם בדרכים הבאות:

4.1.1.   כלל סניפי חברת "השטיח האדום" כמפורט במיקום עריכת ההגרלה בסעיף 2.1.7.

4.1.2.   אתר חברת "השטיח האדום" בכתובת https://www.carpetshop.co.il.

4.1.3.   רשתות חברתיות של חברת "השטיח האדום" – פרופיל הפייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/carpet.shop.online; אינסטגרם בכתובת: https://www.instagram.com/carpet_shop/.

4.1.4.   דברי דפוס ו/או פרסום בכל מדיה אחרת ככל שתחליט על כך עורכת ההגרלה, בהתאם לשיקול דעתה.

  1. זכאות להשתתף בהגרלה ותנאי השתתפות

5.1.      משתתף יהא כל מי אשר יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

5.1.1.   הינו אדם בוגר (מעל גיל 18) או תאגיד והינו כשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962);

5.1.2.   הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;

5.2.      לאורך כל מבצע ההגרלה ובמשך כל תקופת המבצע, רשאי כל משתתף להשתתף במבצע ההגרלה פעם אחת בלבד ולנצל את הזכות לפרס/הטבה פעם אחת בלבד.

5.3.      כל רכישה באמצעות אתר האינטרנט של חברת "השטיח האדום" בכתובת https://www.carpetshop.co.il ו/או באחד ממיקומי עריכת ההגרלה בסניפי הרשת של חברת "השטיח האדום", ללא מינימום רכישה ובכפוף להצגת חשבונית ו/או אישור תשלום, בנוסף למילוי פרטים אישיים בטופס ההגרלה ואישור רישום לרשימת הדיוור של עורכת ההגרלה, במהלך תקופת המבצע בלבד, יזכו את המשתתף בהגרלה באפשרות לזכות בפרס.

5.4.      עורכת ההגרלה תאפשר לכל לקוח שרכש במיקומי עריכת ההגרלה במשך תקופת המבצע, להירשם להגרלה באמצעות קישור לטופס ההגרלה שיכלול אישור רישום לרשימת הדיוור ויצורף לחשבונית הרכישה הדיגיטלית או הווירטואלית אותה הלקוח יקבל ב-SMS ו/או באמצעות דואר אלקטרוני מיד לאחר רכישת המוצר.

5.5.      מובהר בזאת, כי ככל שלא ימולאו פרטי המשתתף האמורים לעיל בטופס ההגרלה ו/או לא יסומן אישור הרישום לרשימת הדיוור, באופן נכון מלא ושלם כנדרש, המשתתף יאבד את זכאותו להשתתף בהגרלה, ובכלל זה את הזכאות לקבלת הפרס נשוא ההגרלה. הלקוח יתבקש להזין שם מלא, טלפון, לבחור סניף/אתר בו רכש את אחד ממוצרי חברת השטיח האדום וכתובת דואר אלקטרוני.

5.6.      הרישום להגרלה ייסגר בתאריך 02.02.22 בשעה 00:00, ורק למשתתף אשר יבצע רכישה כאמור, ימלא את פרטיו באמצעות טופס ההגרלה ויאשר את רישומו לרשימת הדיוור של עורכת ההגרלה עד מועד זה תהיה זכות אחת להשתתף בהגרלה. בהמשך לכך, יצוין כי לכל משתתף תוקנה זכות השתתפות אחת במבצע ההגרלה וכי רכישות מרובות ומילוי חוזר ונשנה של טופס ההגרלה לא יקנה זכויות השתתפות נוספות.

  1. ביצוע ההגרלה

6.1.      בתום תקופת מבצע ההגרלה יוגרלו 4 שואבי אבק תוצרת דייסון מדגם V8 absolute לארבעה זוכים מתוך כלל משתתפי ההגרלה. ההגרלה מבין כלל משתתפי המבצע תיערך ביום 02.02.22 (להלן: "מועד ביצוע ההגרלה").

6.2.      שמות הלקוחות אשר ביצעו רכישה מעורכת ההגרלה, מילאו ושלחו את טופס ההגרלה, אישרו את הצטרפותם לרשימת הדיוור, כל זאת במשך תקופת המבצע, ואשר עומדים בתנאי ההשתתפות בהתאם להוראות תקנון זה, יודפסו ע"ג פתקים וירוכזו בתיבה במשרדי עורכת ההגרלה. במועד ביצוע ההגרלה יועלו בגורל שמם של ארבעת הזוכים באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק מתוך התיבה, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקח על ההגרלה.

  1. פרסום תוצאות ההגרלה והודעה על זכייה בהגרלה

7.1.      כשבוע ממועד ביצוע ההגרלה, ולא יאוחר מיום 09.02.22, תכריז עורכת המבצע על שמות הזוכים בהגרלה (להלן: "מועד פרסום תוצאות ההגרלה") באמצעות אתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת https://www.carpetshop.co.il, ברשתות החברתיות של עורכת ההגרלה – פרופיל הפייסבוק בכתובת: https://www.facebook.com/carpet.shop.online  ואינסטגרם בכתובת https://www.instagram.com/carpet_shop/ ופעמיים בעיתון יומי.

7.2.      מבלי לגרוע מהאמור, בתוך 72 שעות ממועד פרסום תוצאות ההגרלה, עורכת ההגרלה תיצור קשר עם הזוכה באמצעות כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שמסר בעת הרישום למבצע ההגרלה על מנת ליידע אותו על זכייתו בפרס ועל דרכי קבלת הפרס. במקביל, תשלח עורכת ההגרלה דואר רשום לזוכה בדבר זכייתו בהגרלה ודרכי קבלת הפרס.

7.3.      עורכת ההגרלה תעשה תבצע כל מאמץ סביר לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים שסופקו על ידו, אולם לא תהיה עורכת ההגרלה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לרבות עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע"י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא יאותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת ההגרלה בקשר לכך.

  1. הענקת הפרס

8.1.      הזוכים כאמור יהיו רשאים לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייה בהגרלה, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה טלפונית ו/או בדואר רשום. הענקת הפרס תתבצע ע"י איסוף הלקוח את הפרס באחד מסניפי הרשת "השטיח האדום", כמפורט במיקומי עריכת ההגרלה, ובכפוף לתיאום טלפוני עם הזוכה.

8.2.      לא תהיינה לזוכה ו/או למשתתפים כל טענות ו/או דרישות כלפי עורכת ההגרלה בגין הפרס, לרבות ביחס לשווי הפרס ו/או לתנאים למימושו.

8.3.      הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמיר את הפרס בכל אופן וצורה שהם לרבות בכסף או בכל מוצר/שובר אחר, לרבות במקרה בו לא מימש הזוכה את זכייתו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

8.1.      בכפוף לקבלת הסכמת הזוכה, החברה תהיה רשאית לפרסם את זהותו, לרבות שמו ותמונתו, וכל מידע לגביו אשר הועבר לעורכת ההגרלה במסגרת הצטרפותו לרשימת הדיוור ו/או נמסר על ידו לעורכת ההגרלה, בגין זכייתו בפרס במסגרת מבצע ההגרלה, למטרות פרסום של החברה ושירותיה ולרבות העובדה שהשתתף בהגרלה. הזוכה לא יהיה רשאי לבוא אל החברה בכל טענה או דרישה, כספית או אחרת, בגין הפרסום והשימוש האמורים כל עוד ניתנה הסכמתו לכך.

  1. פסילת זכייה

9.1.      מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול ו/או לבטל זכייה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאישור המפקח ו/או לדרוש מזוכה להשיב את הפרס (במקרה בו נמסר לזוכה), במקרה של חשש לאי תקינות, זיוף או מרמה כלשהו ו/או לאי עמידה של הזוכה בתנאי תקנון זה ו/או כל דין, במקרה של סירוב הזוכה למסירת פרטיו במעמד הענקת הפרס ו/או במקרה שהזוכה לא הגיב להודעת החברה על זכייה בפרס בתוך 30 ימים ו/או מכל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי דין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

  1. שונות

10.1.    התקנון ימצא בכלל מיקומי עריכת ההגרלה לרבות בסניפי החברה כמפורט בתקנון זה, באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת https://www.carpetshop.co.il/hagrala וכן ברשתות החבריות של עורכת ההגרלה – בפרופיל הפייסבוק בכתובת: https://www.facebook.com/carpet.shop.online ובאינסטגרם בכתובת: https://www.instagram.com/carpet_shop/.

10.2.    השתתפות במבצע ההגרלה אסורה על חברות קשורות לעורכת ההגרלה ועל עובדים ומנהלים של עורכת ההגרלה, על המפקח על ההגרלה וכן על בני משפחותיהם.

10.3.    עורכת ההגרלה תהיה רשאית לעשות בחומרים שיועלו על ידי המשתתפים בהגרלה לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של עורכת ההגרלה, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל ללא תשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן, והמשתתפים מאשרים כי עצם ההשתתפות במבצע ההגרלה מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות להם בקשר עם הסטטוס שהעלו ו/או בקשר להשתתפותם במבצע, ועל כל טענה בעניין, לרבות הזכות לפרטיות ו/או טענה בקשר לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965.

10.4.    כל החלטות עורכת ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה בכל עניין הקשור בהגרלה או בהענקת הפרס, על כל שלביהם, ו/או בהוראות תקנון זה ויישומן, הן סופיות ואינן ניתנות לערעור. רישומי עורכת ההגרלה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה להגרלה זו. המשתתפים במבצע ההגרלות מסכימים לפעול ולקבל על עצמם את הוראות תקנון זה וההחלטות כאמור. עורכת ההגרלה או המפקח על ההגרלה לא יהיו חייבים לנמק או להסביר את החלטותיהם והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או המפקחת בגין החלטות עורכת ההגרלה ו/או המפקח כאמור.

10.5.    אם במשך תקופת המבצע, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה וכיו"ב), לא ניתן יהא לממש או לבצע את ההגרלה, רשאית עורכת ההגרלה לדחות את מימוש או ביצוע ההגרלה למועד אחר או לחלופין לבטלו.

10.6.    עורכת ההגרלה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של רשת האינטרנט ו/או לכשלים טכניים, ליקויים, ניתוקים, תקלות הקשורות בספקי שירותים ו/או בכל גורם אחר שימנעו מהמשתתפים להשתתף בהגרלה ועל כן לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתתפים עקב תקלה, עיכוב, טעות או כשל כאמור.

10.7.    בכל מקרה של אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.

10.8.    הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

10.9.    הזוכה יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על עורכת ההגרלה על פי הוראות תקנון זה, למעט תשלום מס בגין הזכייה בהתאם להוראות כל דין. ככל שתחול חבות מס כאמור תישא עורכת ההגרלה בתשלום המס. מובהר, כי ככל שתחול חובת דיווח לשלטונות המס בגין הזכייה בהגרלה זו הדיווח יבוצע על ידי עורכת ההגרלה, הזוכה מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש לעניין זה.

10.10.  עורכת ההגרלה איננה אחראית למימוש הפרס ו/או לשימוש בפרס ו/או לכל תוצאה ו/או השלכה שינבעו לזוכה משימוש בפרס ולזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כנגד עורכת ההגרלה בגין הפרס ו/או בגין מימוש הפרס. האחריות לפרס ומימושו בכפוף לתנאים המפורטים על-גביו הינה של הזוכה בלבד.

10.11.  ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שנגרם למשתתפים במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותם או חוסר השתתפותם בהגרלה, מכל סיבה שהיא.

10.12.  כל המשתתפים ו/או הזוכים בהגרלה ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס. כל המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או את נותני הפרס מכל אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס ו/או לכל ענין הכרוך בהגרלה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי. 

 

******************