מדיניות פרטיות

דף הבית / הצהרת פרטיות דיוור ומידע פרסומי

הצהרת פרטיות, דיוור ומידע פרסומי

מדיניות פרטיות

השטיח האדום - ייבוא שטיחים בע"מ ח.פ. 515713212 (להלן: "החברה") שמה דגש על שמירת פרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת https://www.carpetshop.co.il (להלן: "האתר").

תנאים אלה יציגו את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שיימסר לה על ידי המשתמשים  והמידע שייאסף אודות שימוש המשתמשים באתר.

השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו (לרבות הזמנת מוצרים באמצעותו) מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולתנאים המופיעים באתר, לרבות תקנון השימוש באתר והוראות נוספות מטעם החברה שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

הצהרת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא פונה גם לנשים.

דיווח על פגיעה בפרטיות

במקרה בו משתמש סבור כי פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר, יש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל service@carpetshop.co.il או באמצעות הטלפון למספר 3076*. נציגי שירות הלקוחות עומדים לשירות המשתמש לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים באתר החברה

חלק מהשירותים באתר, כגון הזמנה מקוונת של מוצרים והרשמה לרשימת הדיוור, דורשים הרשמה לשירותי האתר. בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יש למסור פרטים מזהים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון נייד. כמו כן, יש למסור פרטים לצורך ביצוע הזמנה כגון פרטי אמצעי תשלום ומידע נוסף בקשר למשלוח. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להשלים את הליך ההזמנה ו/או להשתמש בשירותי האתר.

יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים והמשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. אין חובה על-פי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה בהסכמת המשתמש וברצונו האישי. פרטים שגויים או אי-מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות ליהנות משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לו, לרבות פגיעה בהשלמת הביצוע של ההזמנה וקשיים ביצירת קשר של החברה איתו.

כאשר משתמש מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של אדם/גוף אליו יישלחו המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, המשתמש מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי למילוי הפרטים באתר, וכי לחברה ניתנת הרשות לעשות שימוש בפרטים אלו בהתאם למדיניות זו.

מאגר מידע

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ו/או שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה שמספרו 700072210. השימוש באתר ואישור מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או על פי הוראות כל דין, לרבות המטרות המפורטות להלן:

 1. לאפשר למשתמש להמשיך ולהשתמש בשירותי האתר.
 2. לאפשר למשתמש להתאים את השירותים באתר בהתאם להעדפותיו.
 3. לשלוח אל המשתמש, מדי פעם, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, או בכל דרך אחרת, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של גורמים אחרים. 
 4. מידע פרסומי יישלח אל המשתמש בהתאם להסכמתו לכך בתנאי השימוש והרכישה ובהרשמתו לרשימת הדיוור. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת ולחדול מקבלת הדיוור. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
 5. ליצירת קשר עם המשתמש כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך, בין היתר בעקבות הזמנת מוצרים מהאתר, הרשמה לרשימת הדיוור, צרכים אדמיניסטרטיביים, תיאומי הזמנות ואירועים ועוד.
 6. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

מובהר בזאת כי מאגר המידע של החברה, עשוי להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמת המשתמש למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לאסוף מידע בעת השימוש של המשתמש באתר, לרבות נוהג באתר, מידע או פרסומות שקרא, העמודים והמוצרים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגש המשתמש לאתר ועוד. בנוסף, החברה רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעילותו באתר. יודגש, כי המידע שנאסף הוא לשימוש החברה בלבד, והוא נועד להיטיב את השירותים מהם נהנים המשתמשים הפועלים באתר.

החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש באתר לחברה או ארגון אחר הקשור לחברה, כדוגמת חברת אם, חברת בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

במקרה בו החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי שלה ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד או המסגרת החדשים העתק מן המידע שנאסף אודות המשתמשים במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה ינהג על פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר למעט במקרים להלן:

 1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי המשתמש ו/או האתר, כגון חברות השילוח.
 2. המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או ביצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלו.
 3. צו של רשות מוסמכת המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש /ואו מידע אודותיו לצד שלישי.
 4. מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמש לבין החברה.
 5. מקרה בו החברה תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או לרכושו של המשתמש ו/או של צד שלישי.

Cookies

החברה רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאמת פרטים, להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון, כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל עוגיות, הוא יכול יהיה להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור, שניטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יכול יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, המשתמש יכול למחוק את העוגיות במחשבו בכל רגע. מוצע שיעשה כן אם הוא משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מוצע למשתמש לא למחוק אותן אלא אם כן הוא משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר ובאתרים אחרים במקום בטוח.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. יובהר החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

תשומת הלב לכך כי מחיקת מידע עלולה למנוע מהמשתמש להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר - יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. אם בתוך 30 (שלושים) ימים לא יקבל המשתמש הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, המשתמש יהיה זכאי לפנות לבית המשפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 (שלושים) ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 (שבעה) ימים לפני כניסתם לתוקף - זאת אלא אם יבוצעו השינויים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינו מסכים עם התנאים החדשים, על המשתמש לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.  

במקרה של סתירה בין מדיניות הפרטיות ובין התקנון הכללי המופיע באתר, תגברנה הוראות המדיניות. 

מדיניות הפרטיות מעודכנת נכון ליום 9.4.24